Plán práce


11. týden online

Pátek

Čtvrtek

M

Pětiminutovka - převody jednotek

Připravit pomůcky na geometrii - úhloměr, trojúhelník, pravítko, kružítko, ořezané tužky, sešit geometrie.

ČJ

Vlastní jména - kontrola cv. z PL (středa)

Diktát - koncovky podstatných jmen (kontrola pouze žáci - foto-scan)

Dokončení prezentace - Opakování Člověk II

Středa

M

Kontrola procvičování římských čísel - cv. 18/9, 19/11 - neřešit události, pouze zapsat čísla

Převody jednotek - kontrola cv. 19/12

Sciodat - slovní úlohy na převod jednotek délky

ČJ

Vlastní jména

uč. str. 137 + PL

Prezentace Uč.- opakování učiva Lidské tělo II. - Vylučovací soustava, Trávicí soustava

(do stránky 8)

Příprava na test - Uč. - str.59-67

Úterý

Dnes pouze online úkoly v Učebně - jsem ve škole.

Pondělí

Přebírání věcí ve škole 7:45 - 9:00

Online výuka od 10 h.

Upozorňuji na nový úkol AJ -pí uč. Vergosová (viz. dole)

M

Procvičování převodů jednotek PS - 17, 18/6

Taktik - opakování lidské tělo PS 36-38 (PL Učebna)

10. týden online

Pátek

ČJ

Opakování - druhy vět, věta jednoduchá, souvětí, větný vzorec, spojovací výrazy x spojky

PL - přehled, testík znalostí, úkol str. 32-33 dokončit za DÚ

M

Převody jednotek (opakování) - objem, čas (PL Učebna)

Taktik - opakování smysly PS 35-36 (PL Učebna)

Čtvrtek

ČJ

Text - psané, mluvené slovo. Opakování věta, orientační prvky.

Uč. str. 128-129

M

Převody jednotek (opakování) - PL v Učebně

VL-D

Česká země po 2. světové válce

PS 28-29/3

Uč. 36-38

https://www.youtube.com/watch?v=GS4mXRaIFfo

Středa

ČJ

Podstatná jména

Taktik - PS str. 41/ Vyluštit kód pro trezor a poslat mi ho na učebnu do odpovědi na otázku (na jedničku)

42 - doplnit si žárovku

46 - doplnit si žárovku

49/19 - písemně do sešitu

49/20 - ústně

M

Převody jednotek PL (Učebna + Pracovní listy GoogleDisk)

Prezentace žáci - rozmnožování + PS 35/17, 36 celá

Úterý

ČJ

Opakování podstatných jmen

PL

- cv. 6 - vypsat podstatná jména a určit mluvnické kategorie

- cv. 7 - rozdělit na dvě skupiny - životné a neživotné (ústně určit vzory)

- cv. 8 - ústně

- cv. 9 - DÚ

M

Převody jednotek - opakování PL

VL - Z

Taktik - str. 39 - 41

1) Zjistit, jaké město bylo v minulosti hlavním městem Polska

2) Který český král pocházel z polského rodu Jagellonců (1 informaci o něm)

3) 1 slavnou polskou osobnost (ne Ewu)

Pondělí

ČJ

Taktik - slovní druhy, podstatná jména opakování, žluté žárovky

od str. 47

Ronja - tabulka slovních druhů do sešitu písemně

Opis definice - str. 52- 53 - Podstatná jména konkrétní a abstraktní

M

Uč. str. 80

1) - poslední dva sloupce

2) - poslední tři řádky

4) - poslední tři sloupečky

uč. str. 82/17

Test - Člověk I.

9. týden online

Pátek = státní svátek

Čtvrtek = ředitelské volno (nabídka doučování)

Středa

Opakování - prezentace (příprava na písemné opakování)

ČJ

Diktát - breckovam@donovalskazs.cz

Nástěnka pro žáky: Umimecesky

M

PS 32-33 - nejdůležitější jsou cvičení 1) 5) 6)

ze cv. 3 mi stačí pouze jedno číslo (nejsou nutná 4)

Pro rychlíky - č. 7


Úterý

ČJ

1) Pečlivě si prostudovat přiložený přehled vyjmenovaných slov.

2) IUč Taktik https://interaktivita.etaktik.cz/ str. 36-43

3) Vypracovat žluté žárovky a do odpovědi na Učebnu zkopíruj přehled výsledků cvičení s početem chyb (viz. Učebna):

4) cv. 1 a cv. 3 ze str. 43 opis do sešitu

M

Učebnice - 79/23, 77/7,8 - rovnice

VL

Písemné opakování - Svět a Evropa


Pondělí

ČJ

Taktik 27 - 34, (cvičení - žárovky) str. 29/5 (písemně do sešitu). Doma samostatně procvič cvičení ze str. 29 (viz. řešení Učebna, popř. GoogleDisk rodičů- ke kontrole)

M

Pracovní list - slovní úlohy a rovnice

Poslední cvičení - rovnice (x=, y=) 4. h. DOUČOVÁNÍ

Nervová soustava - prezentace

PS do str. 35/16 uč. str. 64

https://www.youtube.com/watch?v=3xAOxVoRqpE

AJ

U 4B This is my bedroom

učebnice:

str. 76/1, 2 nauč se slovíčka

str. 76/3 poslechni si a rozhodni (TxF)

str. 77/4 předložky si udělej interaktivně

pracovní sešit:

str. 32/ 1, 2, 3

str. 33/4 a prostuduj si předložky

str. 34/5, 6, 7

str. 35/8.

8. týden online

Pátek = státní svátek

Čtvrtek

Vl-D

odeslat test z Učebny

M, ČJ

Nabídka doučování po skupinách

Středa

M

Učebnice str. 76/cv. 1 - písemně do sešitu, cv. 2,3 - návod v tabulce, cv. 4 a 5 - písemně do sešitu

ČJ

Taktik IUč. od str. 22 - 25 - mně, mě, vje, vě, bě, bje, u, ú, ů (+ všechna interaktivní cvičení s žárovkou)

Uč. str. 39,40,41 - žluté tabulky

Procvičovací list - pokud si to vytisknete a vystříháte si barevné skupiny mě/mně, vě/vje... pomůcku - můžete použít opakovaně. Rodiče budou mít na disku i řešení.

Kdo nemáte tiskárnu - do sešitu:

1) procvičování mě, mně - do dvou sloupců vypsat skupiny podle pořadí

2) procvičování bje/bje, vě/bje - do dvou sloupců vypsat skupiny podle pořadí

Prezentace - smyslové orgány, Prezentace - oprava Kůže

Učebnice do str. 63, PS do str. 35

Úterý

VL-Z

Slovensko - učebnice 48-49, PS 28-29, zápisky viz. Učebna

M

Test v učebně - desetinná čísla (5 min.)

Scio dat - test základních matematický operací

Uč - do sešitu 100/30,31

ČJ

Kontrola DÚ

Taktik IUč. - slovotvorba str. 2-22 (žluté žárovky interaktivní úkoly)

PS 77/19

Pondělí

M

Uč. str. 98/15, 22 (důležité - určit neznámou, sestavit rovnici)

https://www.matika.in/cs/ - vypracovat dva zadané úkoly, třetí zadání - záhadné sčítání je dobrovolné

ČJ

Opakování přídavných jmen - stupňování, hláskové změny v odvozování (všechny PL na disku v rodičovském emailu, popř. v Učebně)

1) Vytiskni a nalep do sešitu přehled Přídavná jména - stupňování

2) Společně vypracujeme PL - změny v přídjm.pdf

Prezentace - Vylučovací soustava (oprava)

---------------------------------------------------------------------

7. týden online

Pátek

M

https://www.youtube.com/watch?v=U-Pjm0_vuzQ

https://www.youtube.com/watch?v=2IJHRB97Gqs

PS str. 27/23,24,25 PS str. 26/20

ČJ

Opakování - přídavná jména

"K ruce" tabulky z přílohy, písemně do sešitu uč. str. 118/10b)

https://www.gramar.in/cs - 3 domácí úlohy. Pro zábavu - Hra pro 5. ročník - Hra proti kamarádovi, pokud to nejde Hra s Grétou

Výklad učitele, Ps -33/9,10, uč. str. 61

Čtvrtek

M

Práce s daty - slovní úlohy z praxe (cestování autobusem, vlakem - jízdní řády)

PS - str. 29,30, PS str. 25/15 - pro rychlíky cv. 14 a 13 - první pyramidu

ČJ

Opakování učiva 5. ročníku - přídavná jména

Učebnice str. 117/6 - společně (ústně)

IUč Taktik - PS ČJ pro 5 ročník (tučňáci) - vpravo Bonusy - vypracuj tři cvičení (jsou hned za sebou - PŘÍDAVNÁ JMÉNA TVRDÁ A MĚKKÁ, PŘIVLASTŇOVACÍ PŘÍDAVNÁ JMÉNA, VZORY PŘÍDAVNÝCH JMEN) - chyby opravit do sešitu na ČJ a zdůvodnit

Vl-D

PS do str. 27, uč. do str. 35, prezentace v Učebně (rodiče Pracovní listy na disku)

a) naučit na písemné opakování

b) prohlédnout přiložená videa

c) vypracovat badatelské úkoly na konci prezentace

https://docs.google.com/presentation/d/1rto7idT_lhu-_aO1oC2hET9n07T2y4dqd61Zz5zUYb0/edit#slide=id.p

Středa

M

Uč. 46/14, 15, pro rychlíky uč. str. 47/22,24, str. 67/24

ČJ

PL - kdo nemůže tisknout, pracuje dle zadání v Učebně. Hotové práce - scan, popř. foto Opakovaní ČJ + jméno na: breckovam@donovalskazs.cz

Trávicí soustava - prezentace, uč. 59, PS do str. 33

Úterý

Vl -Z

Opakování, Cestujeme po Evropě (PL)

ČJ

Učebnice str. 117/4 - z úvodního textu vypiš všechna zájmena a urči druh. U tvarů zájmena já urči i pád.

117/5 Vylušti tajenku

118/10 a) písemně do sešitu

Umimecesky - https://www.umimecesky.cz/tetris-druhy-pridavnych-jmen?source=explicitExercise#

komu to nepůjde, tak zde: https://www.umimecesky.cz/strilecka-koncovky-pridavnych-jmen-i-y-jarni-mlady?source=explicitExercise#

M

Opakování rovnice I.

Uč. str. 58/12 - výsledky pod sebe do sloupečku (sešit)

45/12 - zapiš - odstraň závorky - napiš a potom výsledek x

Pondělí

M

test - Matematické triády

(Hodnocení - cv. 1 celé dobře = učivo jsem zvládl/a+ cv. 4 = jsem super, + cv. 3 = jsem nejlepší,

0-1 bod - učivo jsem nezvládl/a)

Triády 66/19,21

Vývojový diagram - str. 65/10 číslo 125,320 = dobrovolný úkol - odešlete kód na můj mail: breckovam@donovalskazs.cz

ČJ

Kontrola PL str. 26

Uč. str. 116 - 117 (opakování přídavných jmen)

117/3 písemně + úkoly pod textem

Prezentace - Trávicí soustava

https://www.youtube.com/watch?v=bqUvhSCzk7U

--------------------------------------------------------------------

6. týden online

Pátek

ČJ

Pracovní list - vytisknout doplnit dle zadání. Pokud nemáte tiskárnu:

List1

- ze cvičení 4 vypiš všechna slovní spojení, kde se bude psát -je-

- ze cvičení 5 vypiš do prvního sloupce přísudky jmenné se sponou a do druhého sloupce slovesné přísudky

- ze cv. 6 vypiš do sešitu číslovku, která nepatří do řady


List2

cv. 7 - vypiš číslovky a k nim přiřaď vzor

cv. 8. vypiš všechna slova, ve kterých doplníš tvrdé y nebo a

cv. 9. do řádku pod sebe odpověz na otázky

M

test - dělení

PL - Matematika procvičování (Učebna, sdílená složka - Pracovní listy)

Dýchací soustava - prezentace

https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE

Čtvrtek

M

Uč. str. 66 - Matematické triády - rodiče - potomci - prapotomci

ČJ

UČEBNICE STR. 115/24

kontrola ps str. 52

PS str. 53

VL-D

Doplnit zápisky = prezentace v Učebně (+ podívat se ještě jednou na přiložená videa)

Uč. do str. 32

Středa

M

Řady a triády - uč. str. 64,66 (rodiče a potomci)

ČJ

Kontrola DÚ, Gramatika: S sebou/ sebou

uč. str. 114

115/23 - písemně do sešitu

Prezentace - Oběhová soustava

https://www.youtube.com/watch?v=lAnDVe-pTvI

https://www.youtube.com/watch?v=3qwOMuppZ3s

Úterý

ČJ

Diskuze k článku - o MANIPULACI. 112-113 (v uč.). Oprava písemky.

113/19 - opis do sešitu, vyhledat a vypsat zájmena a určit jejich druhy (do sešitu, popř. na papír do složky)

114/21 - přes folii - DÚ

M

Kontrola výsledků - slovní úlohy na desetinná čísla z minulého týdne

PL - Pokud nemáš tiskárnu, vyřeš do školního sešitu. Z početních příkladů (cv. 7) stačí pouze výsledky do sloupečku, poslední cvičení opiš a vyřeš. Čelem vzad = -( )

VL - Z

Uč - 45-46, PS 27

5. týden online

Středa

ČJ

PS - str. 66

M

PS - str. 24

Prezentace - svalová soustava

Velikonoční projekt - prezentace

Úterý

ČJ

Test na slovní druhy, PS str. 59, přečíst a zamyslet se nad tématem v uč. str. 112 - 113 (Manipulace)

M

PS - 22-23, Slovní úlohy z PL - kontrola po prázdninách

VL - Z

Uč. do str. 44 + PL - https://interaktivita.etaktik.cz/logout = str. 38-39 (práce s mapou)

Pondělí

M

1) Nakresli Vénnův diagram. Zpracuj dle zadání v Učebně: 963, 4 710, 985, 14 160, 1 736, 868, 1 926, 1 176, 940, 5 220, 1 440,

2) a) Myslím si číslo, když ho vynásobím dvěma a ještě jednou ho přidám, vyjde mi 15.

b) Myslím si číslo, když k polovině přičtu třetinu z 12, vyjde mi 9

3) Doplň řadu tak, aby součet tří sousedních čísel byl 6 - pro rychlíky (viz. Učebna)

PS - str. 22/1,3

ČJ

Kontrola cv. z minulého týdne = příprava na test!!!

111/13 - opiš všechny věty, kde se doplňuje i, y; cv. 15 - vypiš tučná slova napiš k nim do závorky vhodná zájmena, která je mohou nahradit + pád

PL z přílohy cv. 22/10 - DÚ

Prezentace - Kosterní soustava (v Učebně)


4. týden online

Pátek

M

Vénnův diagram - uč. str. 61/1,2,3 - 62/5, 6 (zpětně odkazuji na prezentaci k výuce + videa - v případě nejasností mě kontaktujte)

https://www.umimematiku.cz/cviceni-vennovy-diagramy - pro rychlíky

ČJ

Opakování slovních druhů: uč. 111/14, zopakovat si všechny poučky ke slovním druhům (viz. Pracovní listy - disk v emailu rodičů), Procvičování z PL z přílohy (str. 44 - 2 sloupce, str. 38 - 1 sloupec, str. 37/1, str. 27/4) Zbytek k domácímu procvičování, https://www.umimecesky.cz/tetris#kc - slovní druhy

Přírodověda prezentace - Vývoj člověka (nasdíleno v Učebně)

Čtvrtek

M

K opakování - uč. str. - zvol variantu a) nebo b)

a) obyčejné slovní úlohy: uč. str. 48/5, 7

b) náročnější slovní úlohy: 48/ 9,10

Nové učivo Vennův diagram - prezentace (disk - rodičovský email), na konci jsou odkazy na užitečná videa (v angličtině, ale hezky vysvětlená pro menší děti)

ČJ

uč. 109, PS str. 58

Vl - D

Kontrola PL z minulého týdne, IUč - Nová škola 28-32, PS s. 27. Kdo má staženou IUč. může se znovu podívat se na videa, fotky, udělá si cvičení)

V případě potřeby (jak stáhnout IUč Nová škola zde): https://5d.donovalskazs.cz/%C3%BAvod/zaj%C3%ADmav%C3%A9-odkazy

Středa

M

Zákonitosti, vztahy a práce s daty - prezentace a pracovní listy (ve složce pracovní listy - viz. GoogleDisk v rodičovském emailu) - najdete zde i odkaz na užitečná videa

Aritmetický průměr - procvičení učiva, UČ. 48 (1,2,3,4) - do sešitu

https://www.ibobr.cz/test/archiv - pro rychlíky (skupina MINI 4.-5. ročníky 2019)

ČJ

uč. str. 108, 109/5

Do pátku vytvořit reklamu na zvolený výrobek (slogan, různá přídavná jména, která budou motivovat k nákupu výrobku apod.)

PS - 82/42

Konzultace - tvorba prezentací Člověk

Úterý

M

Zlomky - opakování. Pracovní list č. 1 - opakování, pracovní list č. 2 = přehledné tabulky ke zlomkům. Ke zopakování. Pracovní list (ke do sdílené složky žáka).

ČJ

Učebnice str. 106 - cv. 24 - vypiš skladební dvojice a vzorce souvětí do sešitu, cv. 25 - ústně, cv. 26 - spoj vždy dvě věty dohromady vhodnou spojkou - vzorec souvětí přepiš do sešitu.

Vl-Z

uč. 40-43 + PS 24 -26 (Opakování svět, Evropa)

Pondělí

ČJ

Pracovní list - vypracovat dle zadání, poučka - tisk nebo opis, PS str. 52 - možnost využít poučku 52/1

ČJ IUč- eTaktik pro 5 ročník (modrá s tučňáky) na str. 37 (žlutá žárovka - rychlé opakování na vyjmenovaná slova)

M

PS str. 15 -16

Online test - Rozmanitosti přírody

Konzultace ke tvorbě prezentací


3. týden online

Pátek

M

Pracovní list - desetinná čísla (poučky vytisknout nebo opsat)

Pracovní sešit str. 14/12,13,14

ČJ

OPAKOVÁNÍ - psaní čárek ve větě jednoduché a v souvětí.

PS str. 60. K poučce na str. 60 - Čárka v souvětí DOPLNIT info:

"Každá věta v souvětí má svoji základní skladební dvojici.

Doplň cvičení PS str. 61/7

Učebnice 105/23 - doplň přes folii. Větné vzorce napiš do sešitu (do složky) na ČJ, ústně otázky k tomuto cvičení.

Přírodověda

IUč - etaktik.cz (pracovní sešit Přírodověda 22-24)


Čtvrtek

ČJ

 • PS - str. 60 společně
 • slovní druhy - sciodat.cz
 • opis - do sešitu, na papír (do složky) - 102/13 - Dú

M

Vl

 • pracovní list v Učebně (popř. ve sdílené složce na rodičovském emailu - .pdf)

Středa

M

 • Pracovní list - úkoly a poučky k desetinným číslům (tisk a nalepit, popř. opsat do sešitu-školního)
 • PS str. 11 (ke cviční na straně 11 budete potřebovat cvičení na str. 6/3)
 • PS str. 12/3,4

ČJ

 • Pracovní list (Učebna, Sdílená složka rodičů) = poučení o spojkách + úkoly
 • uč. str. 105/23 - přes folii, vzorce souvětí písemně do sešitu.

 • zadání projektu Lidské tělo (osnova, zdroje, tvorba prezentace)
 • test (v pondělí 30.3. od str. 42-51 + zápisky a PS)

Úterý

M

 • Procvičování - dělení dvojciferným číslem
 • Slovní úlohy v pracovním listu - do sešitu a) zápis b) výpočet c) odpověď

ČJ

 • kontrola cvičení na str. 57
 • pracovní list - přečíst a naučit tabulku - tisk nebo opis do sešitu + úkoly
 • uč. str. 106/27 - ústně, 107/28 ústně, 107/29 - opis do sešitu

Vl

 • test - Události po roce 48

Pondělí

M

PS - str. 8 - dokončit, str. 10

pro šikuly - 9/14

ČJ

 • uč. str. 100-101. Kdo bude mít čas udělá si samostatně úvodní text a otázky.
 • cv. 6 na str. 101.
 • 101/10 - Najdi ve cvičení všechny podměty a přísudky. Převeď je do množného čísla a vypiš je do sloupečku pod sebe (pouze v množném čísle)
 • Opakování příslovce - PS -programy s.57

Za DÚ - umimecesky.cz - určování příslovcí ve větě


2. týden online

 • Harmonogram činností podrobně na rodičovském emailu, žáci Učebna

Pátek

ČJ

Pracovní list - viz. email - k vytištění, popř. pouze řešení dle instrukcí na Učebně do sešitu.

Procvičování druhů zájmen - rozřazovačka na nástěnce v umimecesky.cz

M

PS 2 str. 7, 8/10, 13

http://www.onlinecviceni.cz/

1. stupeň - Matematika - 5. ročník - 09 Zlomky

- procvičte jedno cvičení ze Sčítání zlomků 01

- procvičte jedno cvičení z Výpočtů z celku 01

 • příprava na projekt (prezentace Člověk)
 • žáci jsou rozděleni do skupin (2-3)
 • první úkol:
     • Email pro učitele do středy:
          • 1) název soustavy
          • 2) seznam členů týmu
          • 3) osnova prezentaci ke schválení
          • 4) seznam zdrojů (knihy, webovky), ze kterých budete čerpat

Čtvrtek

Čj

Učebnice str. 99/25 - opis do sešitu na ČJ, popř. na papír do složky

Pracovní list (teorie na naučení) - vytisknout, nalepit (založit do složky), naučit

Nástěnka umimecesky.cz - procvičování slovních druhů

M

Pracovní list - procvičování zlomky - k vytištní popř. dle instrukcí výsledky do sešitu

https://www.umimematiku.cz/cviceni-smisene-zlomky - pod úkol do komentáře dosaženou úroveň.

VL-D

Test v učebně - Události před první světovou válkou, 1. sv. válka, Život po 1. sv. válce

Středa

ČJ

Učebnice str. 98/20 - přepiš do sešitu (na papír do složky) na ČJ - nezapomeň napsat číslo cvičení a dnešní datum.

98/23 - vezmi slova z nabídky a ke každému slovu přidej číslovku a přídavné jméno podle vzoru. Každou číslovku použij pouze jednou. Používej také víceciferné číslovky (do sešitu)

Cvičení z umimeto.org - cv. je umístěno na nástěnce (jedno v hodině a jedno za DÚ) . Až budeš mít hotové cvičení z nástěnky zahraj si střílečku na číslovky a napiš mi jaké jsi dosáhl úrovně.

M

Pětiminutovka v Učebně (hodnocení známkou je v komentáři u posledního příkladu)

Zlomky vs. smíšená čísla

Matematika PS 2 str. 6, 7/9

Dokončit zápisky (již jsem posílala v minulém týdnu na email rodičů - Rostliny a živočichové....)

Učebnice str. 41, 51 - výsledky písemně do sešitu (zezadu)

Učebnice 42-50 naučit

PS do str. 29 - opakování č. 3 - Rozmanitost přírody

Úterý

ČJ

Úkoly na umimeto.org - po přilhlášení

Vlastní četba (nejlépe do čtenářského deníku :-)) Do sešitu čtení dnešní datum, název knihy, název autora a pětilístek (téma hrdina nebo oblíbená postava) + obrázek .

M

Otevři si sešit školní a tento odkaz:

https://www.matika.in/cs/#5

2x Indické násobení = výsledek 1. a výsledek 2.

Pyramida (5 úrovní) = 1 výsledek

2x Násobilkové obdélníky - jednoduchá varianta = 1. výsledek a 2. výsledek (varianta s neposedy pro náročnější - také dva příklady)

Dvě slovní úlohy ze zadání opiš a vyřeš

Pro rychlíky ještě alespoň 1 až dva algebrogramy ABCD

Příklady na dělení: umimematiku.cz

Vl

Shrnutí - nad mapou světa

Zápisky - viz. email, popř. Učebna, dotvořit kresbičkou, vytištěný obrázek - mapa světa, světová nej.....

Učebnice - 37

PS - 22-23

Práce se slepou mapou

Pondělí

ČJ

1) Opakování číslovek - druhy a skloňování (viz. přiložený dokument) - číst, tisk, nalepit, naučit; pracovní list

2) Učebnice 96 - 97 - Vypracuj otázky do sešitu, poslední tabulku (Číslovky složené) opiš k vytištěnému dokumentu Opakování číslovek

Matematika

PS - 2. díl str. 5 - velikost zlomků

Převeď na desetinné zlomky - viz. harmonogram učiva

Početník 2 str. 24/43,44

1. týden online

AJ

 • pí učitelka Vergosová: Učebnice + pracovní sešit do konce lekce "My week".

Informatika - zadání od pí uč. Štikové (stejné místo, jako obvykle). V případě nejasností kontaktujte paní učitelku přes email.

Středa - kompletní harmonogram online výuky viz. rodičovský email a učebna žáků (do společného emailu dodám večer).

ČJ - Opakování předložka s, z (7. p., 2. p), str. 15/3 PS-programy; psaní předpon s, z, vz (zápisky, online cv.)

M - Opakování - sudé, liché číslo, rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě, jednoduché rovnice s velkými čísly, pětiminutovka - převody jednotek; Ps 34-35, Početník 1, str. 29/57 a)

Př - písemná práce

Čtvrtek

ČJ - druhy číslovek (do sešitu vypsat dělení na kategorie - uč. str. 93), cv. 93/6 písemně do sešitu, 91/20 b písemně do sešitu, za DÚ zopakovat skoňování číslovek DVA, DVĚ, OBA, OBĚ (PS - programy s. 55)

M - PS - dokončit zbytek cv. z PS 31-33, Početník 1 - 29/57, 32/64, uč. - do sešitu G - 52/1

VL - dějepis

   • zápisky do sešitu - PŘEPSAT z Učebny + NAUČIT
   • učebnice do str. 30
   • PS do str. 25

Pátek

ČJ

PS - programy s. 55/1 - doplnit správné tvary číslovky a opsat na řádky pod cvičením

Sešit (složku) na ČJ - dnešní datum - nadpis = Kdy píšeme tečku - pod nadpis opis textu uč. str. 94 tabulka nahoře.

Přes folii doplň 94/9 (nemaž - ukaž to nejprve rodičům, že jsi to vypracoval).

Sešit (složka) na ČJ - 95/13 - ústně, 14 - písemně (10 číslovek)

DÚ - naučit se skloňovat číslovky (dva, tři, čtyři) učebnice s 95 nad cv. 13 (zpaměti)

M

Dokončit v sešitu - Pětiminutovky 1 - pouze str. 29 - převody jednotek

Práce z učebnice do školního sešitu = 38/18,20, 60/1 (slovní úloha)

Samostatně dokončit kompletně celý PS (průběžně - ke kontrole po návratu do školy)

 • "výzkumný" úkol
 • zápisky viz. učebna a rodičovský email (průběžně doplnit - kontrola příští pátek)
 • učebnice do str. 51, PS do str. 30

5. března - 13. března

Český jazyk

písemně: 77/6, 79/11

ústně a přes folii: s. 77/7, 79/10, s. 80, 81/17,19, s. 82,

opakovat gramatiku:

 • shoda přísudku s podmětem (nevyjádřený, několikanásobný)
 • mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves
 • koncovky přídavných jmen
 • slovní druhy (hlavně zájmena a číslovky = druhy)

PS - 81/37

Matematika - geometrie, zlomky

PS 1 -s. 36-37, s. 44 - 60 (vše), str. 43 (google) - kontrola v úterý 17.3.

Přírodověda - Zápisky, 11.3. 10:45 přihlášení na email - 11:05 otevření online testu (podnebné pásy) cca 15 minut otevřeno.

Vlastivěda - z - Mapa světa - světadíly, oceány a světová nej.

Vlastivěda - d - Život po 1. sv. v.


Angličtina


Skupina - Mušková:

Pozn.: pí uč. Mušková založila v učebně třídu AJ - pracujte dle zadání. Kód na učebnu mají žáci v emailu, rodiče v emailu na donovalska5d@gmail.com


Bloggers 1 online učebnice str.64 - přečíst, zapsat do š.sešitu tabulku 3, překlad slov k dispozici ve slovníku PS2 str.67/3C a 3D, PS str.20-21 cv.1,2,3, 4 - dobrovolně, str. 22-23, cv.5,6,7,8 správná řešení cvičení k dispozici v online verzi PS,cvičeni v PS vypracovat do papírové formy PS (dokončit do 20.3)

online učebnice str. 72 - podívat se na video o Los Angeles, str. 73 - podívat se na města v U.S.A. + cvičení 2,3,4 - interaktivně

4 A - Welcome to my house - str.74 - cv.1 slovíčka vypsat do š.sešitu, 75/6 interaktivně, PS 28-29, PS str.30 přečíst gramatiku, napsat do š.sešitu tabulky zájmen osobních , přivlastňovacích + přivlastňovací pád, PS str.31

Skupina - Vergosová:

4C My favourite room

učebnice: str. 78/2, 3 - poslechni si text, vyhledej a nauč se nová slovíčka

79/4, 5, 6

pracovní sešit: str. 36/1, 2

37/3, 4, 5

str. 38 prostuduj a nauč se osobní a předmětná zájmena

38/6

39/7, 8.


UNIT 4 - Home, sweet home

- učebnice str. 72 - 73 ( úvod),

- 4 A str.74 - 75

- pracovní sešit 4A str. 28 - 31.

------------------------------------------------

Práce v interaktivní učebnici Bloggers 1 - online,

kdo se neregistroval, najde registrační kód v pracovní sešitě č.1 na úvodní straně.

Úkoly na tento týden: - lekce 3D - pracovní sešit str.22 - 25

---------------------------------------------------

Lekce 3D

 • uč. str. 64- 65
 • prac.sešit str. 20 - 21
 • A succesful dancer uč. str. 66 - 67
 • úkol: prostuduj tabulku str. 67/2 a následně vypracuj interview 67/3 do školního sešitu ( postupuj dle tabulky)
 • This is my daily routine - uč.str.68
 • dokonči všechna cvičení 3.lekce v pracovním sešitě.

---------------------------------------------------------

 • Učebnice + pracovní sešit do konce lekce "My week".